W??osy os??abione

W??osy os??abione

autorem artyku??u jest Hanna Gramowskafryzura-dlugie
Ju?? w staro??ytno??ci ludzie przywi?zywali ogromn? wag? do w??os??w. Wszyscy mitologiczni bogowie i wielcy wojownicy mogli poszczyci? si? bujnymi fryzurami, natomiast niewolnikom, wi???niom i zdrajcom, w celu poni??enia, golono g??owy. Z kolei w??r??d kap??an??w obci?cie w??os??w traktowane by??o jak ofiara. Biblijnemu Samsonowi w??osy dawa??y nadludzk? si???, kt??r? straci??, gdy mu je potajemnie ostrzy??ono. By? mo??e dlatego nawet w dzisiejszych czasach ??ysina kojarzona jest g????wnie ze staro??ci? i s??abo??ci?, a bujne w??osy postrzegane s? jako symbol m??odo??ci, si??y i energii.W zamierzch??ych czasach w??osy chroni??y g??ow? przed zimnem i promieniowaniem UV, dzi?? dodatkowo pe??ni? funkcj? estetyczn?. D??ugie, l??ni?ce i puszyste s? dla wielu Pa?? atrybutem ich kobieco??ci. Dzi?ki dobrze dobranej fryzurze mo??na podkre??li? atuty urody, skorygowa? kszta??t twarzy oraz ukry? niedoskona??o??ci. Dla Pan??w w??osy maj? nie mniejsze znaczenie. M???czyznom w podesz??ym wieku bujne w??osy dodaj? pewno??ci siebie i maj? du??y wp??yw na poczucie w??asnej warto??ci.Cz?sto po zimie nasze w??osy s? jednak w nienajlepszej kondycji. Suche i mro??ne powietrze, ogrzewanie i klimatyzacja oraz cz?ste suszenie suszark? nie pozostaj? bez wp??ywu na kondycj? g??owy, a co za tym idzie, tak??e i w??os??w. Dodatkowo, dieta uboga w witaminy i minera??y, brak ruchu, a w efekcie niedotlenienie organizmu jeszcze bardziej os??abiaj? cebulk? w??osa. U kobiet dochodzi do tego problem ??maltretowania? w??os??w r????nego rodzaju zabiegami chemicznymi, jak na przyk??ad farbowanie, prostowanie czy trwa??a. Nic dziwnego, ??e takie w??osy wygl?daj? pod koniec zimy gorzej, s? suche, szorstkie, matowe, ??amliwe, a ich ko??c??wki rozdwojone. W takim przypadku warto intensywniej zadba? o ten, jak??e wa??ny element naszego wygl?du. Niestety coraz popularniejszym problemem jest ich wypadanie, na kt??re uskar??aj? si? nie tylko m???czy??ni, ale r??wnie?? coraz wi?cej kobiet.

Umiarkowane wypadanie dotyczy ka??dego z nas. Je??li liczba ??gubionych? dziennie w??os??w nie przekracza 150, nie ma jeszcze powodu do paniki. Je??li jednak problem narasta i zaczyna by? coraz bardziej zauwa??alny, nale??y zastanowi? si? nad jego przyczyn?.

Ka??dy w??os wyrasta z zag???bienia w sk??rze zwanego meszkiem w??osowym. Ich liczba uwarunkowana jest genetycznie i nie zmienia si? przez ca??e ??ycie. Czasami jednak niekt??re z nich mog? przesta? funkcjonowa?, co prowadzi do ??ysienia. U obu p??ci proces ten jest w g????wnej mierze zwi?zany z wiekiem. Z up??ywem lat w??osy ka??dego cz??owieka zaczynaj? si? przerzedza?. Zdarza si? jednak, ??e r??wnie?? m??ode osoby musz? zmierzy? si? z tym problemem. Najpowszechniejsz?, a zarazem najbardziej oporn? na leczenie form? utraty w??os??w jest ??ysienie typu m?skiego. Zaczyna si? od k?t??w czo??owych i szczytu g??owy, a sko??czy? si? mo??e ca??kowicie go??? g??ow?. Problem ten dotyczy szczeg??lnie m???czyzn po pi??dziesi?tce, przy czym warto tu zaznaczy?, ??e borykaj? si? z nim g????wnie m???czy??ni rasy bia??ej. Rzadziej ??ysiej? czarnosk??rzy m???czy??ni, a najrzadziej mieszka??cy Azji. Przyczyn? tego typu wypadania w??os??w s? uwarunkowania genetyczne oraz m?skie hormony p??ciowe – androgeny. Niestety nie wynaleziono jeszcze satysfakcjonuj?cej metody zapobiegaj?cej tej formie ??ysienia. M???czy??ni staraj? si? wi?c zamaskowa? go??? g??ow?, nosz?c treski czy peruki. W celu unikni?cia ich zsuni?cia, w niekt??rych krajach produkuje si? peruki idealnie dopasowane do konkretnego kszta??tu g??owy, kt??re przykleja si? do niej specjalnym klejem na okres trzech tygodni. Po up??ywie tego czasu, peruka jest zdejmowana, ??eby umo??liwi? umycie g??owy, a nast?pnie zak??ada si? j? ponownie.

Innym sposobem radzenia sobie z przerzedzonymi w??osami jest zag?szczanie fryzury przez wplatanie sztucznych lub naturalnych w??os??w. Metoda ta jest jednak bardzo kosztowna i uci???liwa, poniewa?? o tak? fryzur? nale??y dba? w szczeg??lny spos??b, stosuj?c specjalne kosmetyki.

Jeszcze innym rozwi?zaniem jest przeszczep w??os??w, kt??ry w ostatnich latach zyskuje coraz wi?ksz? popularno???. Metoda ta polega na pobraniu w??os??w z potylicy oraz z bok??w g??owy. W??osy te wydaj? si? by? odporne na dzia??anie hormon??w, poniewa?? nie wypadaj? nawet po przeszczepieniu ich w inne miejsca. W celu unikni?cia uszkodzenia meszka w??osowego, pojedyncze w??osy pobiera si? przy u??yciu mikroskopu stereoskopowego, a nast?pnie wszczepia za pomoc? specjalnej ig??y w nowe miejsce. Czy w??osy b?d? ros??y w odpowiednim kierunku i czy b?d? uk??ada? si? w naturalny spos??b, zale??y od do??wiadczenia i zr?czno??ci lekarza przeprowadzaj?cego przeszczep.

?ysienie typu m?skiego to jednak tylko jedna z form tego coraz bardziej powszechnego problemu. U kobiet oraz u m??odych m???czyzn przyczyn tej dolegliwo??ci mo??e by? wiele. Najcz?stsze z nich to:– uwarunkowanie genetyczne

– zaburzenia hormonalne

U kobiet szczeg??lnie po porodzie i w okresie menopauzy. W trakcie ci???y wyst?puje podwy??szony poziom estrogen??w, kt??ry sprawia, ??e gubi? one w tym okresie mniej w??os??w. Po porodzie ??nadmiar? w??os??w zostaje jednak wyr??wnany, co sprawia wra??enie ich nadmiernego wypadania.

– choroby

Choroby jajnik??w, nadnerczy, nowotwory, nadczynno??? lub niedoczynno??? tarczycy. W rzadszych przypadkach tak??e grypa, szkarlatyna, ki??a, gru??lica i inne choroby zaka??ne.

– zatrucia

np. rt?ci?, arsenem, talem

– leki

Wypadanie w??os??w mog? powodowa? leki przeciwzakrzepowe oraz kuracje przeciwnowotworowe.

– d??ugotrwa??y stres

– nieprawid??owe od??ywianie

Monotonna dieta uboga w bia??ko i t??uszcze, ??elazo, cynk oraz witaminy A i E oraz witaminy z grupy B. Cz?st? przyczyn? jest r??wnie?? gwa??towne odchudzanie.

– oty??o???

– starzenie organizmu

– ??upie?? oraz ??ojotok, kt??ry zaburza prawid??owe ukrwienie sk??ry g??owy

– niew??a??ciwe preparaty i zabiegi kosmetyczne

Nie bez znaczenia dla kondycji w??os??w s? farby, utleniacze, trwa??a ondulacja, lakiery i inne produkty do uk??adania w??os??w.

– niew??a??ciwa fryzura lub nakrycie g??owy

Niekt??re fryzury zbyt mocno napinaj? w??osy (np. ko??ski ogon). Wyniki bada?? dowodz?, ??e czarnosk??re kobiety jako zwolenniczki fantazyjnych fryzur cz???ciej maj? problemy z ??ysieniem ni?? kobiety rasy bia??ej. R??wnie?? uciskanie sk??ry g??owy przez ci???kie kaski lub inne nakrycia g??owy mog? przyczyni? si? do utraty w??os??w.Co nale??y robi?, by utrzyma? w??osy w dobrej kondycji? Jak przywr??ci? im dawny blask?Powa??ny problem wymaga porady lekarza, kt??ry zdiagnozuje konkretn? przyczyn? dolegliwo??ci. Je??li jednak wypadanie w??os??w nie jest bardzo nasilone, mo??emy sami spr??bowa? zmierzy? si? z tym k??opotem.

W pierwszej kolejno??ci nale??y zastanowi? si?, czy w naszym przypadku mamy do czynienia z kt??r??? z wy??ej wymienionych przyczyn. Mo??e wystarczy ograniczy? sytuacje stresowe w naszym ??yciu i uwa??niej dobiera? sk??adniki naszej diety? Mo??e nale??y zmieni? kosmetyki piel?gnacyjne lub ograniczy? zabiegi chemiczne?

Je??li chcemy wp??ywa? na stan naszych w??os??w za pomoc? diety, powinni??my zwr??ci? uwag?, by w posi??kach nie zabrak??o bia??ka, kt??re dostarcza w??osom aminokwasy – g????wny ich budulec. Sk??adnik ten znajdziemy w chudym mi?sie i jego przetworach, rybach, jajach, mleku, twarogu, serze oraz w ro??linach str?czkowych.

Opr??cz aminokwas??w nasze w??osy potrzebuj? witamin, szczeg??lnie witamin A i E, pobudzaj?cych wzrost w??os??w oraz witamin z grupy B, wspomagaj?cych proces wzrostu, zapobiegaj?cych ??ojotokowi oraz u??atwiaj?cych wch??anianie aminokwas??w. Dostarczymy ich naszemu organizmowi dzi?ki takim produktom jak: w?troba, mleko, ??????tka jaj, otr?by ry??owe oraz preparaty pszczele. Wa??nym sk??adnikiem naszej diety powinno by? r??wnie?? ??elazo, cynk oraz mied??. Na wystarczaj?c? ilo??? ??elaza w diecie powinny szczeg??ln? uwag? zwraca? kobiety. Obfite krwawienie, dieta uboga w ??elazo oraz ci???a mog? w kr??tkim czasie doprowadzi? do niedoboru tego pierwiastka. Aby zapobiec takiej sytuacji, nale??y wprowadzi? do jad??ospisu dr??b, mi?so, kasze, warzywa str?czkowe, pestki dyni, nasiona sezamu. Dzi?ki produktom mlecznym, w?trobie, orzechom, ostrygom, pestkom dyni i s??onecznika, soji, ziarnom zb???? oraz kie??kom uzupe??nimy nasza diet? w cynk i mied??.

W przypadku, gdy zale??y nam nie tylko na zapobieganiu ale i zwalczeniu problemu wypadania w??os??w, opr??cz diety powinni??my zastosowa? wysokiej jako??ci kosmetyki, kt??re dzia??aj? bezpo??rednio na sk??r? g??owy. Musz? to by? jednak preparaty specjalistyczne i co bardzo wa??ne – przebadane dermatologicznie.Hanna Gramowska, MEDI Forum Opieki D??ugoterminowejMEDI Forum Opieki D??ugoterminowej – kwartalnik nt. opieki nad osobami niesamodzielnymi


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#fryzury dla łysiejących mężczyzn #fryzury męskie dla łysiejących

Related posts

Top