Piel?gnacja w??os??w m???czyzny

Je??eli Twoje w??osy s? kr??tkie – zapewne nie masz z nimi problemu. Jednak, je??eli masz d??ugie w??osy, pami?taj, ??e mog? by? one os???bione. Wp??yw na to ma wiele czynnik??w.

Tips: Hanging your head in the sink, wet your hair and gently massage the whole beaten egg through your hair, taking extra care with your scalp. This treatment is meant to get the oils, built up conditioners, and dirt from the past week- off your scalp and purify it. Let the egg sit for about a minute, then rise throughly with warm water. Massage in the mayonnaise in the same way, but paying attention to the tips of the hair, and let sit for about 2-3 minutes. (For a deep conditioning-wrap your head in a towel and sit in the sun for 30 minutes) Rinse with warm water and then shampoo with your normal shampoo. Don’t condition after. Voila! Shiny, conditioned hair, with a sqeaky clean scalp.

Niezale??nie od d??ugo??ci w??os??w, wp??ywa na nie stres, zm?czenie, niewyspanie, z??e warunki pogodowe – zbyt du??e s??o??ce i mr??z, wiatr.

Dlatego, na?????? czasami na w??osy od??ywk? lub umyj je szamponem z od??ywk? do w??os??w.

hastagi na stronie:

#pianka do włosów dla mężczyzn #odżywka do włosów męskich #odżywki do męskich włosów #jak ulozyc meska fryzure zelem

Top