DIY SPA ?? zadbaj o swoje cia??o w domowym zaciszu

Warszawa, listopad 2020
Informacja prasowa

DIY SPA ?? zadbaj o swoje cia??o w domowym zaciszu

Szaro, ponuro, wietrznie a na dodatek ze spo??ecznymi obostrzeniami i utrudnionym dost?pem do fitness club??w, kosmetyczki, a nawet drogerii. Tegoroczna jesie?? nie sprzyja ani naszemu cia??u, ani nastrojowi. Kiepski humor, brak ruchu i pogorszenie wygl?du to codzienno??? z jak? zmaga si? teraz niejedna z nas. Nie warto si? jednak poddawa?, a wzi?? sprawy w swoje r?ce i zadba? o siebie w zaciszu w??asnego domu. Zabiegi z u??yciem sk??adnik??w kt??re najcz???ciej mamy w kuchni, dadz? nam chwile przyjemno??ci i relaksu. Piel?gnacyjne patenty nie tylko zmieni? nasz? sk??r? w aksamit, ale dodatkowo nas rozgrzej?, odpr???? i sprawi?, ??e ??atwiej b?dzie przetrwa? ten trudny czas. Ka??da z nas na to przecie?? zas??uguje!

Sk??adniki z kuchennej szafki
Niezale??ne od nas uziemienie w domu, nie musi oznacza? nudy i frustracji wynikaj?cej z poczucia utraconych szans. Warto wykorzysta? ten czas po??ytecznie i kreatywnie, dbaj?c o siebie, a nawet pozwalaj?c sobie na chwile rozpieszczenia. Zadbane i wypiel?gnowane cia??o oraz czas po??wi?cony sobie nie tylko wp??yn? na nasz nastr??j, ale pozwol? zachowa? zdrowie, pewno??? siebie i ??yciow? motywacj?.
Nie potrzebujesz do tego specjalnych produkt??w. Jest wiele pomys????w na DIY – domowe SPA z tego, co znajdziesz w kuchennych szafkach. Jednym z cz?sto wykorzystywanych w kosmetykach sk??adnik??w jest cukier. Poniewa?? cukier nie uczula, ani nie wywo??uje podra??nie??, ??wietnie sprawdza si? w kosmetykach do piel?gnacji i regeneracji. Je??li wykorzystamy te?? inne, r??wnie powszechnie dost?pne produkty, takie jak cytryna, kawa czy oliwa z oliwek, b?dziemy mogli stworzy? naturalne produkty piel?gnacyjne, kt??re cz?sto swoim dzia??aniem nie ust?puj? drogim odpowiednikom z drogerii. Efekty ich regularnego stosowania mog? ci? zaskoczy?!

Podstawa to dobry peeling
Jednym z niedocenianych, ale szczeg??lnie wa??nych zabieg??w kosmetycznych jest peeling. Szczeg??lnie jesieni?, kiedy po letniej opaleni??nie nask??rek z??uszcza si? intensywniej, cia??o potrzebuje wsparcia. Peeling to prosty spos??b, by dok??adnie oczy??ci? sk??r? z zanieczyszcze??, usun?? martwe kom??rki i wyr??wna? jej koloryt. Z pomoc? przychodzi nam cukier – jego forma jest idealna do zastosowania jako do??? delikatny, ale skuteczny ??rodek ??cierny.
Mo??emy zastosowa? r????ne rodzaje cukr??w ?? w zale??no??ci od wra??liwo??ci sk??ry oraz miejsca, kt??re chcemy podda? zabiegowi. Im mamy sk??r? bardziej wra??liw?, tym mniejsze powinny by? drobiny ??rodka ??ciernego. Do przygotowania idealnego peelingu mo??na zastosowa? br?zowy cukier trzcinowy, jak r??wnie?? grubo i drobnoziarnisty bia??y cukier. W zale??no??ci od indywidualnych potrzeb i rodzaju sk??ry mo??emy dowolnie modyfikowa? nasz domowy kosmetyk i doda? do niego olej, mi??d, cytryn?, kaw? czy olejki zapachowe. Po takim peelingu sk??ra jest zregenerowana, niesamowicie g??adka i od??ywiona. Co istotne, dzi?ki temu, ??e cukier rozpuszcza si? pod wp??ywem wody, nie b?dziemy mieli problem??w z wyczyszczeniem wanny czy prysznica po przeprowadzonym zabiegu. Peeling warto wykonywa? minimum jeden, a najlepiej dwa razy w tygodniu.

Bardzo skuteczny i przyjemny jest cukrowy peeling kawowy, kt??ry ??wietnie regeneruje i pobudza mikrokr???enie.
Sk??adniki:
?? – 4 ??y??ki kawy naturalnej, mielonej
?? – 1 szklanka br?zowego lub bia??ego cukru
?? – 0,5 szklanki oliwy z oliwek lub ze s??odkich migda????w
Spos??b przygotowania:
Cukier po???cz z oliwk? i fusami z zaparzonej kawy. Pozostaw na kilka minut. Rozprowad?? peeling pod prysznicem, nast?pnie sp??ucz. Dzi?ki u??yciu oliwki, peeling b?dzie mia?? w??a??ciwo??ci nat??uszczaj?ce i nie b?dziesz potrzebowa? balsamu. To, co zostanie do kolejnego wykorzystania, przechowuj w lod??wce.

Koj?ca moc wody
Czy jest lepszy spos??b na zako??czenie d??ugiego dnia ni?? k?piel w domowym SPA, kt??ra mo??e doskonale wp??yn?? na wygl?d i kondycj? naszej sk??ry? Pozytywnie zadzia??a nie tylko na nasze cia??o, ale r??wnie?? na dusz? ?? relaksuje i odpr???a, daj?c ukojenie zm?czonym mi???niom, jak r??wnie?? g??owie. W zale??no??ci od indywidualnych upodoba?? i potrzeb, do takiej k?pieli mo??esz doda? mleko, mi??d, sole, p??atki kwiat??w, zio??a czy ulubione olejki. Lawenda, wanilia lub rozmaryn s? ??wietnymi aromatami odstresowuj?cymi. Warto pami?ta? jednak by taka k?piel nie trwa??a zbyt d??ugo i nie by??a zbyt gor?ca ?? zaplanuj na ni? oko??o p??l godziny w temperaturze nie przekraczaj?cej naturalnej temperatury twojego cia??a.
Proste pomys??y na domow?, od??wie??aj?c? k?piel:
– K?piel mleczno ?? miodowa dla sk??ry suchej i normalnej: do ciep??ej wody dodaj podgrzane 2-3 litry mleka, zmieszane z 3 ??y??kami miodu. W k?pieli sp?d?? oko??o 20 minut, a nast?pnie dok??adnie przemyj cia??o pod bie???c? wod?. Sk??ra po takiej k?pieli b?dzie g??adka, ??wie??a i oczyszczona.
– Detoksykuj?ca k?piel z sol? himalajsk?: do ciep??ej wody dodaj r????ow? s??l himalajsk? w proporcji 10 g na 1 l wody. Dzi?ki zawartym w niej dobroczynnym pierwiastkom, takim jak jod, potas, magnez i wap??, k?piel tego typu nie tylko dzia??a oczyszczaj?ca, ale tak??e wyszczuplaj?co.
– K?piel z olejkami dla sk??ry wra??liwej: do ciep??ej wody dodaj ulubione olejki (1 ?? 2 ??y??ki), np. olejek z drzewa herbacianego, olejek r????any i bergamotowy.

Cukier dla g??adkiej sk??ry
Cukier mo??e by? tak??e skutecznym produktem u??ywanym do depilacji. To na jego bazie mo??emy stworzy? popularn? past? cukrow?, kt??ra wykorzystywana jest od stuleci i wywodzi si? z tradycji arabskiej. Sk??adniki pasty cukrowej mo??na znale??? praktycznie w ka??dej kuchni: najcz???ciej to dobrane w odpowiednich proporcjach: cukier, cytryna i woda. Poniewa?? cukier nie narusza nask??rka, wykorzystanie go jest bardziej przyjazne dla sk??ry ni?? depilacja przy u??yciu wosku. Zabieg z wykorzystaniem pasty cukrowej jest praktycznie bezbolesny, poniewa?? past? usuwa si? zgodnie z kierunkiem wzrostu w??osa. Z tego powodu ten spos??b depilacji polecany jest do stosowania w przypadku sk??ry i miejsc wyj?tkowo wra??liwych. Warto doda?, ??e pasta cukrowa nie przyczynia si? do ??amania w????kna w??osowego w mieszku, dzi?ki czemu zapobiega jego wrastaniu.

Pasta cukrowa do depilacji:
Sk??adniki:
?? 2 szklanki cukru
?? ? szklanki soku z cytryny
?? ? szklanki wody
Przygotowanie:
Wymieszane sk??adniki gotuj w garnku o grubym dnie na ??rednim ogniu. Ca??y czas mieszaj?c by pasta nie przywar??a do dna naczynia, obserwuj jak zmienia si? kolor i konsystencja masy. Powinni??my otrzyma? ciemnobr?zow?, g?st? past?, kt??r? nale??y prze??o??y? do pojemnika i pozostawi? do wystygni?cia. Gotow? past? nabieramy r?k? lub ??opatk? i rozsmarowujemy na??oczyszczonej i suchej powierzchni sk??ry. Robimy to w kierunku wzrostu w??osa (pod w??os). Nast?pnie, szybkim i energicznym ruchem past? zgodnie z kierunkiem wzrostu w??osa. Pozosta??? cz???? pasty mo??emy schowa? do lod??wki i wykorzysta? nast?pnym razem.

Kampania ??S??odka r??wnowaga?
Celem kampanii jest edukacja w zakresie roli cukru w diecie cz??owieka oraz pokazanie, ??e??produkty zawieraj?ce cukier mog? stanowi? element zdrowej i zbilansowanej diety, po???czonej z aktywnym trybem ??ycia.

Wi?cej informacji na www.slodkarownowaga.pl

Top