Co robi?, aby w??osy ol??niewa??y? 4 proste porady

Co robi?, aby w??osy ol??niewa??y? 4 proste porady

Ka??da z nas chcia??aby mie? pi?kne i zadbane w??osy. Nie jest to jednak takie proste. Aby w??osy ol??niewa??y, nale??y je troskliwie piel?gnowa?. Nic przecie?? nie dzieje si? bez przyczyny! Przedstawiamy kilka prostych rad, aby stale cieszy? si? bujn? czupryn?!

1. Dieta to podstawa
Aby zachowa? w??osy w dobrej kondycji konieczne jest przestrzeganie diety bogatej w sk??adniki mineralne takie jak cynk, mied??, krzem. Mo??na je znale??? w orzechach, migda??ach oraz pestkach dyni i s??onecznika. Jad??ospis powinien zawiera? r??wnie?? produkty z witaminami A i E oraz z grupy B, kt??re znajdziemy w zielonych warzywach np. szpinaku, sa??acie, broku??ach i natce pietruszki.

Nie mo??na zapomnie? r??wnie?? o produktach zawieraj?cych bia??ko oraz o pieczywie pe??noziarnistym.
Warto swoj? diet? wzbogaci? w napar z pokrzywy. Pity 2-3 razy dziennie ograniczy wypadanie w??os??w ?? wszystko dzi?ki zawartych w nim sk??adnikach mineralnym.

2. Wspomagaj w??osy ??od ??rodka?
Czasem widzisz, ??e kondycja w??os??w nagle si? pogorszy??a. Cz?ste zwi?zywanie gumk?, wiatr, nadmiar s??o??ca oraz nieodpowiednia dieta mog? powodowa?, i?? Twoje w??osy zaczn? nagle wypada? i strac? sw??j blask. W??wczas dobrze wspomaga? je suplementami diety, kt??re w prosty spos??b pozwol? uzupe??ni? powsta??e niedobory witamin i minera????w. Jednym z nich jest np. Merz Spezial Dragees, przebadany laboratoryjnie preparat, kt??ry zawiera cynk i biotyn? pozwalaj?c? zachowa? w??osy w zdrowiu. Suplement diety zawiera tak??e cystein? i metionin?, wp??ywaj?ce na prawid??owy przebieg procesu tworzenia si? w??osa w cebulce, a dodatkowa obecno??? kwasu pantotenowego oraz witamin z grupy B (B1, B2, B6, B12), A, E i C korzystnie wp??ywa nie tylko na stan w??os??w, ale r??wnie?? sk??ry i paznokci. Ju?? po miesi?cznej kuracji mo??na zauwa??y? popraw? stanu w??os??w, a po trzech miesi?cach cieszy? si? bardziej l??ni?c? i mocniejsz? czupryn?.

3. Regularne podcinanie
Zapuszczasz w??osy i nie chcesz ich obcina?? Zapewne ka??da z nas na pewnym etapie spotka??a si? z tym dylematem. Jednak brak podcinania przez d??u??y czas sprawa, ??e w??osy staj? si? ??amliwe, a ich ko??c??wki rozdwojone. Lepiej je regularnie podcina? o kilka milimetr??w, ni?? zapuszcza? te, b?d?ce w z??ym stanie. Co wi?cej, taka korekta kszta??tu w??os??w spowoduje od??wie??enie fryzury. Nikt przecie?? nie lubi, jak ka??dy w??os ??yje w??asnym ??yciem.

4. Znajd?? sw??j produkt
Na pewno przetestowa??a?? ju?? wiele szampon??w i od??ywek do w??os??w. Odpowiedni preparat powinien by? dostosowany do rodzaju w??os??w, np. specjalne kosmetyki przeznaczone do w??os??w farbowanych. Staraj si? unika? od??ywek bez sp??ukiwania, gdy?? mog? one za bardzo obci???a? w??osy, sprawia?, ??e b?d? si? szybciej przet??uszcza??y lub gorzej uk??ada??y. Stosuj raz na jaki?? czas specjalne maski regeneruj?ce lub skorzystaj ze specjalnego zabiegu u fryzjera (np. zabiegi z keratyn?, spa dla w??os??w).

www.merzspezial.pl, cena sugerowana: 45 z??

One Comment;

Comments are closed.

Top